• Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
 • Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované.
 • Články sa poskytujú na nahliadnutie inzertným partnerom.

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe - e-mailom. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezodpovedá koncepcii časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Náležitosti rukopisu:

 • Text - v slovenskom alebo v českom jazyku;
 • Názov práce - v slov./čes. a angl. jazyku, max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku;
 • Meno a tituly hlavného autora, pracovisko, kompletná adresa vrátane e-mailového kontaktu, mená, tituly a pracoviská spoluautorov;
 • Krátky výstižný súhrn - v slov./čes. a angl. jazyku;
 • Kľúčové slová - v slov./čes. a angl. jazyku;
 • Tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov, zreteľne vyznačiť ich umiestnenie v texte);
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácii, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky, v oblých zátvorkách. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov);

Príklad citácie:

1. Jaeschke H, Gores GJ, Cederbaum AI et al. Mechanisms of hepatotoxicity. Toxicol Sci 2002; 65: 166-176.

Možné sú aj odkazy na webové stránky, treba uviesť dátum prístupu na stránku.

 • Prehlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise;
 • Portrétna fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného).

Spracovanie rukopisu:

 • počet strán podľa druhu príspevku – max. 7 strán u článkov do témy čísla, prehľadových článkov, pôvodných prác a kazuistík a i., max. 5 strán u správ z odborných podujatí a i., vrátane literatúry, tabuliek, obrázkov;
 • jedna rukopisná strana má 30 riadkov, respektíve 1800 znakov aj s medzerami;
 • písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5;
 • odseky odsadzovať na začiatku klávesnicou Tabulátor, klávesnicu Enter používať iba na konci odsekov; v tabuľkách odsadzovať texty klávesnicou Tabulátor;
 • článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia;
 • všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené;
 • cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe.

Rukopisy posielajte, prosím, e-mailom na adresu výkonnej redaktorky časopisu:

 • Magdaléna Žiaková
 • SOLEN, s.r.o.
 • Lovinského 16
 • 811 04 Bratislava
 • e-mail: ziakova@solen.sk
 • tel. +421 02/5413 1380
 • mob. +421 0911 904 599.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

Vaskulárna medicína

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.